Support
เคทโคเรีย
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การรับรองจากวิทยาลัยสารพัดช่าง

วันที่: 15-06-2015KATEKOREA Permanent Make Up Center


 


ศูนย์อบรมการออกแบบและทำคิ้วอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย เราเป็นสถาบันเดียวที่ได้รับการรับรองหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง (นครราชสีมา)สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการเซ็นความร่วมมือข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเคทโคเรียและวิทยาลัยสารพัดช่างในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน และเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตรงกับวิชาชีพมากที่สุดโดยในการเรียนการสอนในคอร์สสักคิ้ว 3 มิติ 6 มิติ หรือสไลด์คิ้วนั้น เรามุ่งเน้นการสอนแบบตัวต่อตัว ทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปทำงานได้จริง รู้จริงทุกขั้นตอน และสามารถกลับมาเรียนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตัวนักเรียนเองดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นในเรื่องการสอนแบบเจาะจงตัวต่อตัวเป็นหลักให้คุณสามารถปฎิบัติได้จริง ทำงานได้จริง และมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ นี่คือความมุ่งมั่นในการสร้างคนให้มีอาชีพอย่างแท้จริง