image

          เราเป็นสถาบันสอนสักคิ้วแห่งเดียว ในไทยที่ได้ลงนาม ความร่วมมือ MOU ร่วมกับ "โรงพยาบาลยันฮี" นักเรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตร "ความรู้เชิงการแพทย์" สำหรับช่างสักโดยเฉพาะ ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับช่างสักโดยตรง เช่น โรคที่เกี่ยวกับการสัก, การป้องกันการติดเชื้อเกี่ยวกับการสัก, การดูแลรักษาหลังการสักที่ถูกต้อง, ฯลฯ เพื่อให้ช่างสักได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนปฎิบัติงานจริง

          การอบรมจะถูกจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและสถาบัน ท่านที่มีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมอบรม สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารได้จากทางสถาบันเคทโคเรียค่ะ ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมเพียง 6,000 บาทเท่านั้น โดยการอบรมจะถูกจัดขึ้นที่โรงพยาบาลยันฮีค่ะ 

          ความร่วมมือกับต่างประเทศ เราคือ "ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต" จากสถาบัน BIOTEK " ประเทศอิตาลี (AUTHORIZED TRAINING CENTER) ให้เป็นสถาบันแห่งเดียวในไทย ที่สอนในหลักสูตรช่างสักคิ้วนานาชาติสไตล์ยุโรป เมื่อเรียนจบท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบัน BIOTEK ประเทศอิตาลีโดยตรง ซึ่งใบประกาศดังกล่าวเป็นใบประกาศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

          หากท่านต้องการเรียนรู้ และทำงานในต่างประเทศ ใบประกาศที่มาจากสถาบัน BIOTEK อาจจะเป็นใบเบิกทางในการทำงานของท่านได้ ท่านสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร INTERNATIONAL ของสถาบันทุกวัน และสามารถกลับมาทบทวนได้ "ฟรี" ตลอดชีพอีกด้วยค่ะ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotekmilano.com

image
image

          การทำความร่วมมือ MOU กับ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในธุรกิจ Permanent Makeup" เพื่อพัฒนาศักยภาพช่างสักคิ้วให้ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ใหม่ ๆ และเป็นการสอบเพื่อรับใบประกาศสำหรับช่างสักคิ้วในการ "พัฒนาและยกระดับ" มาตรฐาน และภาพลักษณ์ของช่างสักคิ้วให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมอบรม และสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" โดยตรง

          ท่านที่ต้องการเข้าร่วมอบรม และสอบกับมหาวิทยาลัย สามารถติดตามรายละเอียดได้จากทางสถาบันเคทโคเรีย ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้า 1-2 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบ 2,500 บาท ต่อ 1 ประเภทการสอบค่ะ

การทำความร่วมมือ MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Kookmin (ประเทศเกาหลีใต้) และ สมาคม KMTS ART MAKEUP  ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ในวิชาชีพช่างสักคิ้ว "หลักสูตรจากประเทศเกาหลี"
          นอกจากนี้ สถาบันยังมีการส่งนักเรียนไปอบรมและแข่งขันสักคิ้ว ที่ประเทศเกาหลีอีกด้วยค่ะ โดยแต่ละปี จะมีการจัดอบรมและแข่งขันที่แตกต่างออกไป ในแต่ละช่วงเวลา ท่านสามารถติดตามและเข้าร่วมการแข่งขันและอบรมได้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่สถาบันค่ะ
image
image

การทำความร่วมมือ MOU ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นการอบรมสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนสักคิ้วเบื้องต้น แต่ยังขาดซึ่งปัจจัยการศึกษา ทางวิทยาลัยสารพัดช่าง จึงสร้างโอกาสให้กับนักเรียนของวิทยาลัย โดยจัดอบรม "หลักสูตรช่างสักคิ้ว" ร่วมกับวิทยาลัยและสถาบันจัดขึ้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง ท่านใดมีความสนใจแต่ขาดทุนทรัพย์  
          อนึ่ง การจัดอบรมแต่ละวิทยาลัยนั้น จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ความเหมาะสม วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และนโยบายของแต่ละวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศค่ะ