โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในธุรกิจ Permanent Makeup รุ่นที่ 2