New
Best Seller

เครื่องสักคิ้ว Digitel

Attribute:

เครื่องสักคิ้วสักปาก รุ่นดิจิตอล

Share

Share

เข็มป้องการการติดเชื้อ100%
ลดการบอบช้ำของผิว

สามารถเลือกระบบการทำงานของเครื่อง ตามประเภทที่เราสักได้
ใช้ได้ครบ คิ้ว ตา ปาก เมโส